Σκοπός

Το έργο ΑΠΕΞ στοχεύει ειδικότερα στην:

  • Μετάδοση επιστημονικής γνώσης σε μεγάλο αριθμό μαθητών ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Γυμνασίων, αλλά και επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, μέσα από τη δημιουργία φυσικού κόμβου στη Σιβιτανίδειο σχολή στην Αθήνα.
  • Δημιουργία ευκαιριών σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της χώρας ώστε να συμμετάσχουν σε πρωτοποριακές πρακτικές, μέσα από τη δημιουργία φυσικού κόμβου στη Μυτιλήνη.
  • Δημιουργία ανοικτών ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού διαθέσιμα για όλους τους μαθητές της επικράτειας μέσω του διαδικτύου. Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στον κόμβο μέσω του διαδικτύου (remote lab).
  • Καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως της καθοδηγούμενης διερεύνησης και της εμπειρικής/βιωματικής μάθησης.
  • Ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η επιστήμη και η μηχανική συνδέονται με την κοινωνία, καθώς και της συμβολής τους στην αντιμετώπιση επίκαιρων προβλημάτων.
  • Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή δίνοντας ευρύτερη οπτική γύρω από ένα παγκόσμιο πρόβλημα.
  • Εξοικείωση με τη χρήση σύγχρονων πειραματικών διατάξεων, εργαστηριακών οργάνων και εργαλείων.
  • Κατανόηση και εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου και συγκεκριμένα ενός σχολικού κτιρίου.


Οι κόμβοι ΑΠΕΞ θα είναι αντίστοιχοι ακαδημαϊκών εργαστηριακών προδιαγραφών, καθιστώντας την εφαρμογή μοναδική και πρωτότυπη στο πλαίσιο των ελληνικών σχολείων. Η εξασφάλιση της λειτουργίας των κόμβων και μετά το τέλος του ΑΠΕΞ είναι ιδιαίτερης σημασίας και βασικός πυλώνας στη σχεδίαση του έργου. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές και να επιμορφωθούν οι απαραίτητοι άνθρωποι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και να επεκτείνουν τους κόμβους, και παράλληλα να αναζητηθούν επιπλέον πόροι. Για την επίτευξη της βιωσιμότητας θα επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία θα εγκατασταθούν οι κόμβοι, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.