Ομάδα Έργου

Φορέας Υποδοχής

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1989 και στοχεύει στην διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας. Ουσιαστικά ο ρόλος του ΕΠΙΣΕΥ ήταν να στηρίξει την ανάπτυξη και υλοποίηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων της ΣΗΜΜΥ και σε μεγάλο βαθμό να επιδιώξει τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσω της υποβολής ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο προκήρυξης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Smart Rue

H ερευνητική ομάδα Smart RUE του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ διαθέτει πολυετή εμπειρία στα έξυπνα δίκτυα και τις ΑΠΕ με σημαντικό καινοτόμο ερευνητικό έργο. Ανήκει στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συστάθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία του καθηγητή Νίκου Χατζηαργυρίου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς επιστήμονες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και συνεργάτες-ερευνητές με υψηλή εξειδίκευση.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

CER

Community Energy River
Ο συνεργαζόμενος φορέας Community Energy River είναι μια νεοφυής εταιρεία που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία και εργαστηρίων για ενήλικες. Έχει συνεργαστεί με σχολεία της Αττικής και της Εύβοιας, με Δήμους και με συλλόγους/ οργανώσεις/ εταιρίες.

Σιβιτανίδειος

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Η Σιβιτανίδειος Σχολή αποτελεί εμβληματική σχολή στην τεχνική εκπαίδευση με μεγάλη ιστορία και έργο και αποτελείται από 4 μονάδες ΕΠΑΛ και 1 ΙΕΚ. Είναι Κοινωφελές Ίδρυμα, λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.., ιδρύθηκε με την από 12/6/1917 διαθήκη του Βασιλείου Σιβιτανίδη και σε εκτέλεσή της εκδόθηκε το από 9/7/1927 Διάταγμα (ΦΕΚ 137/τ.Α’).

1o ΕΠΑΛ Μυτιλήνης

1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
Το 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης έχει προηγούμενη εμπειρία με φωτοβολταϊκά συστήματα στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας “Μια νέα αρχή για στα ΕΠΑΛ”, και θα εξυπηρετήσει μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.