Περιγραφή διεξαγωγής επισκέψεων

Στο πλαίσιο του έργου έχουν σχεδιαστεί τρεις συνολικά επισκέψεις διάρκειας τριών έως τρεισήμισι ωρών. Η πρώτη επίσκεψη αναφέρεται στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης πολύπλευρα, ονομάζεται “Εισαγωγή στην ενεργειακή μετάβαση” και αποτελείται από τρεις θεματικές: Κλιματική αλλαγή, Εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ και ευφυή δίκτυα. Στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες-συμμετέχουσες μια ευρεία αντίληψη των θεμάτων και των δυναμικών που αναπτύσσονται.

Για τις ενότητες  «Εξοικονόμηση ενέργειας» και «ΑΠΕ και ευφυή δίκτυα» έχουν σχεδιαστεί δύο επιπλέον επισκέψεις (μία για κάθε ενότητα) στις οποίες γίνεται εμβάθυνση σε κάθε θεματική και μπορούν να συμμετέχουν είτε μαθητές/μαθήτριες που παρακολούθησαν την επίσκεψη «Εισαγωγή στην ενεργειακή μετάβαση» είτε μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν σχετικές γνώσεις.  

Οι τρεις επισκέψεις σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψιν ότι κάθε ομάδα μαθητών που θα τις παρακολουθήσει έχει διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων. Γι’ αυτό  δίνεται η δυνατότητα  στους καθηγητές να προσαρμόσουν την εκάστοτε επίσκεψη στο υπόβαθρο των μαθητών τους αυξάνοντας ή μειώνοντας τη διάρκεια κάθε ενότητας, την εμβάθυνση στην ανάπτυξη του θέματος με προαιρετική χρήση επιπλέον υλικού που είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο.