Προχωρημένη επίσκεψη της ενότητας: “Εξοικονόμηση Ενέργειας”

Κύριος στόχος της προχωρημένης επίσκεψης της ενότητας “Εξοικονόμηση ενέργειας”  είναι η κατανόηση της λογικής της ενεργειακής περιήγησης και η εξοικείωση με τον εξοπλισμό ώστε να είναι εφικτός στην συνέχεια και ο δανεισμός του για χρήση στο σχολείο από τους/τις μαθητές/ μαθήτριες που επισκέφτηκαν τον κόμβο. Επιμέρους στόχοι είναι οι:

  • Ενδυνάμωση συμμετοχής και διατύπωση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για έναν ή/και περισσότερους χώρους της Σιβιτανιδείου
  • Ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, των ερευνητικών δεξιοτήτων και της σχέσης αιτίου-αιτιατού
  • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και προτάσεων για εφαρμογή στο σπίτι και στο σχολείο

Η προχωρημένη επίσκεψη για την εξοικονόμηση ενέργειας έχει σχεδιαστεί να έχει διάρκεια τριών ωρών και να εμβαθύνει στο ρόλο των καταναλωτών στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σε συνέχεια της επίσκεψης αυτής η ομάδα των μαθητών/τριών θα έχει τη δυνατότητα να δανειστεί μια βαλίτσα για την εξοικονόμηση ενέργειας και να εφαρμόσει την μεθοδολογία στο σχολείο της για την αποτύπωση της ενεργειακής του κατάστασης και τη διατύπωση προτάσεων για εξοικονόμηση. Με την ευαισθητοποίησή τους ως καταναλωτές ενέργειας γενικότερα εκτιμάται ότι θα γίνει μεταφορά της γνώσης και στο σπίτι, διευρύνοντας τις θετικές επιπτώσεις της επίσκεψης και στην τοπική κοινότητα/ γειτονιά.

Περιλαμβάνει δύο μέρη, την εισαγωγική συζήτηση και την πρακτική εφαρμογή.

Η εισαγωγική συζήτηση γίνεται στην ολομέλεια, για την εξοικείωση με τους αναγκαίους νέους όρους. Έχει διάρκεια 45 λεπτά. Ανάλογα με το αν έχει προηγηθεί η επίσκεψη «Εισαγωγή στην ενεργειακή μετάβαση» καθώς και με το επίπεδο των γνώσεων της ομάδας των μαθητών/τριών κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού που υλοποιεί το εργαστήριο, σχεδιάζεται η εκτενής ή όχι αναφορά στους προτεινόμενους όρους (πχ βιωσιμότητα ή ποιότητα ζωής).

Η πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες με την χρήση του εξοπλισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται προτάσεις για το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί της Σιβιτανιδείου κατά την υλοποίηση των εργαστηρίων, τόσο για να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες για την μεταφορά της γνώσης στα δικά τους σχολεία, όσο και για να προχωρήσουν στην καταγραφή δεδομένων για το κτίριο της Σιβιτανιδείου και στην πιθανή διατύπωση – αν κριθεί αναγκαίο- προτάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατά την εισαγωγική συζήτηση διερευνάται και αναπτύσσεται η εξοικείωση της ομάδας των μαθητών/τριών με τα παρακάτω θέματα:

  • Η λογική της ενεργειακής περιήγησης
  • Αναγκαία δεδομένα (λογαριασμοί ενέργειας, κατόψεις ορόφων)
  • Βιωσιμότητα (ενέργεια και άνθρωπος, παραγωγή ενέργειας, ενεργειακές ανάγκες, ενεργειακή αυτάρκεια, ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακή μετάβαση, ενεργειακή πολιτική)
  • Ποιότητα ζωής